برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

درازترین ماهی استخوانی دنیا

درازترین ماهی دنیا

درازترین ماهی استخوانی جهان

درازترین ماهی استخوانی دنیا درازترین ماهی استخوانی جهان، پاروماهی بزرگ (Regalecus glesne) است. این ماهی در اقیانوس های سراسر دنیا، در عمقی بین 50 تا 1000 متری زندگی می کند....